Engedélyek

A SZIGET-CERDIT KFT a City Hitelbróker Kft. alvállalkozója. A hatályos üzletszabályzat honlapunkról letölthető.

HITELKÖZVETÍTÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Általános rendelkezések

A CITY HITELBRÓKER Korlátolt Felelősségű Társaság a Pest Megyei Bíróság Cégbírósága által Cg. 13-09- 118810 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 2233 Ecser, Kálvária utca 38., adószáma: 14246872-2-13 (a továbbiakban: CITY HITELBRÓKER Kft. vagy CHB). A CHB a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatás közvetítése) a Hpt. 6/C. § (1) bekezdés bb) pontja alapján, többes ügynökként, azaz ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján. A CHB jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A CHB szerepel a felügyeleti hatósága, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban, amely a www.pszaf.hu weboldalon ellenőrizhető.

A CHB által fenti tevékenysége körében az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások sokfélesége, valamint az ügyfelek által a CHB részére adott megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan általános szabályok meghatározása szükséges, amelyek a megbízások teljesítése során mind a CHB-re, mind a CHB-vel megbízási jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozó Partnerére (továbbiakban Partner) mind pedig az Ügyfelekre kötelezőek.

Ügyfél az a természetes személy, valamint jogi személyiséggel és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, akinek a részére a CHB és Partnere pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi. Ügyfél – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet.

1. ALKALMAZÁSI KÖR

Az Üzletszabályzat alkalmazásában a felek a CHB, a Partner és az Ügyfél.

Az Üzletszabályzat a felek között létrejött jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait állapítja meg. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek mindhárom félre kötelezőek.

Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell

alkalmazni, melyek különösen a többször módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.).

2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA, ÜGYFÉL ÁLTALI ELFOGADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1 Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti a CHB weboldalán (www.chbnet.hu).

2.2. A CHB jogosult a hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit kiegészíteni, továbbá azt a felek tevékenységére, a tevékenységét érintő jogszabályváltozásra figyelemmel egyoldalúan módosítani. Erről a Partnereket és Ügyfeleket tájékoztatni köteles úgy, hogy annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően az új Üzletszabályzatot a CHB honlapján feltünteti (www.chbnet.hu).

2.3. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a CHB úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosítás hatálybalépésének napjával a kettőjük közt lévő jogviszonyt felmondta. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen, annak hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni.

3. ÜGYFELEK AZONOSÍTÁSA

3.1. A Partner az Ügyfél megbízásainak teljesítését, illetve a szolgáltatás nyújtását megelőzően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározottak szerint köteles ügyfél-átvilágítást végezni, illetve köteles meggyőződni az Ügyfél képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. Az ügyfél- átvilágítás során a Partner köteles megkövetelni a törvényben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását.

3.2. Az azonosítás során a Partner az Ügyfél alábbi adatait köteles írásban rögzíteni:

a) természetes személy esetén (1) családi és utónevét (születéskori nevét), (2) állampolgárságát, (3) lakcímét, (4) születési helyet, időt (5) anyja nevét (6) az azonosító okmánya(i) számát(ait), annak (azok) típusát(ait).

Természetes személy esetén az azonosítás során a Partner az alábbi okiratok (okmányok) bemutatását köteles megkövetelni:

(1) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, (2) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a Partner az Ügyfél alábbi adatait köteles írásban rögzíteni:

 1. neve és rövidített neve
 2. székhelye és külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe
 3. cégjegyzékszáma vagy egyéb nyilvántartási száma
 4. a képviseletre jogosultak neve és beosztása.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően – a Partner az azt igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását követeli meg, hogy (1) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, (2) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, (3) külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, (4) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

3.3. A Partner köteles továbbá az Ügyfelet írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy a megbízással összefüggésben saját, vagy más (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár-e el. Amennyiben az Ügyfél a Partner részére tett írásbeli nyilatkozata arra vonatkozik, hogy nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, akkor az írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos következő adatait kell tartalmaznia: (1) tényleges tulajdonos neve (2) lakcíme (3) állampolgársága

3.4. A jogviszony fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül az Partnert értesíteni. A Partner kötelessége, hogy erre az Ügyfél figyelmét felhívja és a változásokat az Ügyviteli rendszerben rögzítse.

3.5. A Partner köteles az Ügyfelek azonosítása során a személyes adatok kezeléséhez és tárolásához az Ügyfél hozzájárulását beszerezni.

3.6. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél azonosítás során az Ügyviteli rendszerben található „Hitel” menü „Új ajánlat új ügyfélnek”, illetve „Új ajánlat meglévő ügyfélnek” menüpontjában megadja az Ügyfél adatait, továbbá Partner vállalja, hogy minimum 3 versengő ajánlatot mutat be az Ügyfélnek.

Ezt követően a Partner köteles az Ügyviteli rendszerből kinyomtatni és az Ügyfélnek átadni a „Tájékoztató a túlzott eladósodás kockázatairól”, továbbá az „Ügyfélnyilatkozat és tájékoztató” (a személyes adatok kezeléséről és tárolásáról, az ügyfél-átvilágításról, valamint a CHB és a Partner adatairól szóló) dokumentumokat.

A Partner köteles az „Ügyfélnyilatkozat és tájékoztató” dokumentumot az Ügyféllel aláíratni és ennek elektronikus (szkennelt) változatát az Ügyviteli rendszer „Aláírt dokumentum feltöltése” gombjára kattintva feltölteni. Ekkor a Partner az Ügyviteli rendszerben a feltöltött dokumentumot ellátja elektronikus aláírásával és minősített időbélyeggel, így a 13/2005. IHM rendeletnek megfelelő hiteles elektronikus másolat jön létre a papír alapú dokumentumról.

A Partner a dokumentum feltöltésével igazolja, hogy:

 1. az ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tett
 2. továbbá büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az „Ügyfélnyilatkozat és tájékoztató” iratot az Ügyfél írta alá
 3. valamint, hogy a feltöltött dokumentum a papír alapú irattal megegyező tartalommal bír.

A Partner köteles az eredeti, papír alapú iratokat 3 évig megőrizni.

4. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBE VÉTELE

4.1. Partner jogosult a megbízás teljesítésekor harmadik személy (a továbbiakban: Hiteltanácsadó) közreműködését teljesítési segédként igénybe venni. Partner az általa kiválasztott Hiteltanácsadó eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben a Partner a megbízás teljesítéséhez Hiteltanácsadót vesz igénybe, úgy jogosult a Hiteltanácsadó részére az Ügyfél adatait átadni.

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Felelősségi szabályok

5.1. Partner a megbízás teljesítése során az általában elvárható gondossággal, az Ügyféllel és a Partner egyéb teljesítési segédjeivel kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség polgári jogi követelményei szerint köteles eljárni.

5.2. CHB jogállásából eredően tevékenysége során a vele megbízási jogviszonyban álló pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződés nem köt.

5.3. Partner a megbízás teljesítése körében az alábbi előzetes szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél részére:

 1. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Partner köteles az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Partner által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják;
 2. Partner tanácsadást nyújt az Ügyfélnek a hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatban, ennek során az Ügyfélnek átadja a „Tájékoztató a túlzott eladósodás kockázatairól” elnevezésű tájékoztató anyagot;
 3. A CHB megbízásából eljáró Partner, mint független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. Ha a CHB kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor a kettő ajánlatot kell elemeznie és átadnia;
 4. Partner a pénzügyi szolgáltatás megkötésének elősegítése során köteles feltárni és elemezni minden olyan lehetséges ajánlatot, mely az Ügyfél céljainak elérésére alkalmas.

5.4. Partner a megbízás teljesítése körében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a hitelügyintézés körében:

 1. Partner segítséget nyújt az Ügyfél részére a kiválasztott új, vagy használt lakás megvásárlásához, illetve cseréjéhez vagy a lakás felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, valamint szabad felhasználású jelzáloghitelhez, személyi hitelhez, vállalati hitelhez valamint lízinghez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézésben;
 2. (2) Összeállítja a hitelkérelmi dokumentációt és benyújtja a CHB-vel megbízási jogviszonyban álló pénzügyi intézmények egyikéhez. A hitelügyintézés a hitelkérelemnek a pénzügyi intézmény által történő elbírálásáig tart.

5.5. Ügyfél köteles a Partner által megjelölt, a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a Partner által meghatározott időpontig a Partner rendelkezésére bocsátani.

5.6. Az Ügyfél felelős azért, hogy az általa nyújtott információk és adatok pontosak, helytállóak és a valóságnak megfelelnek, valamint az Ügyfél által a Partner részére bemutatott, illetve a Partner rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek. Ügyfél vállalja, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézés és a hitelkérelmi dokumentáció összeállítása során sem közöl valótlan adatokat a Partnerrel és a hitelügyintézés későbbi szakaszaiban is kizárólag valódi, érvényes és hiteles dokumentumokat bocsát a Partner rendelkezésére. A valótlan adatok közlése a CHB részéről azonnali hatályú felmondásra szolgáltat okot.

5.7. A CHB és Partner kizárólag az Ügyfél által közölt adatok és az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján végzi tevékenységét, ezért a valóságnak nem megfelelő adatok és dokumentumok következtében felmerült eredménytelenségért nem tartozik felelősséggel.

5.8. A CHB és a Partner a megbízás teljesítése körében tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, mely kötelezettség az általa nyújtott szolgáltatás megszűnését követően is fennmarad.

5.9. Partner az általa közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni az Ügyviteli rendszerben, mely tartalmazza a közvetített szerződés feleinek a nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Partner köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni és ezeket a CHB kérésére bármikor rendelkezésre bocsájtani.

5.10. A téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért – amennyiben a késedelem az Ügyfélnek nem felróható – a CHB tartozik felelősséggel, aki azonban az Ügyféllel szembeni helytállást követően valamennyi megfizetett vagy megtérített kárt jogosult a Partnerre áthárítani. Az ilyen hibás teljesítésért a Partner a CHB-vel szemben helytállni tartozik.

5.11. A CHB a Partner tevékenysége során súlyos gondatlanságával az Ügyfélnek okozott kárért a CHB felel, azonban a Partner a CHB-vel szemben tartozik felelősséggel.

5.12. CHB a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag az CHB-vel megbízási jogviszonyban álló pénzügyi intézménytől fogadhat el. Sem a CHB, sem a Partner az Ügyfél terhére semmilyen költséget nem számít fel, még olyan tevékenységekért sem (pl: iratmásolás, stb.), amely az Ügyfél érdekében és kérésére történik.

Tájékoztatási szabályok

5.13. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Partner köteles a szolgáltatás igénybe venni szándékozó Ügyfél részére írásban egyértelműen tájékoztatást adni az alábbiakról: (1) CHB mint többesügynök cégnevéről, székhelyéről és a felügyeleti hatóságáról; (2) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben az CHB szerepel és annak módjáról, ahogyan a nyilvántartást ellenőrizni lehet; (3) arról, hogy a tevékenység során okozott kárért az Ügyfél felé a CHB teljes körű felelősséget vállal az általa kötött felelősségbiztosítás által; (4) arról, hogy a CHB többes ügynökként az adott ügy kapcsán a pénzügyi intézmény megbízásából jár el; (5) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat az Ügyféltől nem a megbízótól fogadhat el.

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓKKAL

6.1. A CHB többes ügynökként, mint független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése érdekében a pénzügyi szolgáltatók egymással versengő szolgáltatásainak ajánlatát elemezni és közvetíti az Ügyfél felé partneri hálózatán keresztül. A CHB ezen feladatának ellátása során megbízási szerződéses jogviszonyt köt a pénzügyi szolgáltatások közvetítésére a pénzügyi szolgáltatókkal. Ezen szerződések határozzák meg a CHB valamint a Partner alapvető feladatait és kötelezettségeit a pénzügyi szolgáltatások közvetítése során.

6.2. CHB és Partner tudomásul veszi, hogy a pénzügyi szolgáltatások közvetítését a PSZÁF által nyújtott engedély valamint szakvizsga megszerzését túlmenően is csak abban az esetben végezheti, amennyiben a pénzügyi szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásairól, az ezekhez kapcsolódó utasításokról és egyéb a pénzügyi szolgáltató által megkívánt szakmai ismeretekről a pénzügyi szolgáltató által megkívánt magas szintű ismeretekkel rendelkezik, az előírt oktatáson részt vesz, továbbá valamennyi írásbeli útmutatásnak előírtnak eleget tesz.

6.3. CHB és Partner értékesítési ügynökként eljárva a szolgáltatásokra, valamint a pénzügyi szolgáltató által időről-időre megadott esetleges további pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó ismertetést, és – erre vonatkozó igény esetén – szerződéskötés előkészítést végez.

6.4. CHB és Partner köteles a pénzügyi szolgáltató szolgáltatásainak ismertetésére, ennek során jogosult és egyben köteles is az Ügyfél részére az egyes szolgáltatásokról szóló írásos tájékoztatót az Ügyfél részére átadni. A szolgáltatások ismertetése során köteles a pénzügyi szolgáltatót bemutatni egy rövid, bizalomébresztő tájékoztató keretében, köteles felmérni az Ügyfél igényét, ezt követően az Ügyfél igényeihez mért szolgáltatásokat bemutatni és ennek legfőbb jellemzőit ismertetni.

6.5. Konkrét ajánlás esetében a Partner köteles a pénzügyi szolgáltatóval, illetve valamelyik eljárni jogosult képviselőjével (pl. bankfióki tanácsadó) időpontot egyeztetni, aki ténylegesen és újra felméri az Ügyfél igényét és az igény alapján részletesen ismerteti az adott szolgáltatás jellemzőit.

6.6. Az Ügyfél igényének felmérése keretében a Partner különösen az alábbi feladatok elvégzésére köteles: (1) előzetes beszélgetés, amely alapján felméri az Ügyfél igényét, tájékoztatja a pénzügyi szolgáltató által kínált számlavezetési-, hitel- illetve kölcsöntermékekről, azok feltételeiről, (2) az Ügyfél gazdálkodási adatai alapján köteles felmérni, hogy az Ügyfél megfelelhet- e hitel-, illetve kölcsönbírálat feltételeinek, (3) Ügyfél tájékoztatása a bankszámlanyitáshoz, hitel illetve kölcsönkérelemhez szükséges iratokról és a számlavezetési termékek, a hitel illetve kölcsön feltételeiről, továbbá a számlavezetési szolgáltatással, hitellel/kölcsönnel kapcsolatosan felmerülő banki költségekről és azok mértékéről.

6.7. Az Ügyfél igényének elbírálása során a Partner különösen az alábbi feladatok elvégzésére köteles: (1) hitel/kölcsönkérelem átadása az Ügyfélnek, (2) az adott szolgáltatáshoz szükséges és a pénzügyi szolgáltató által igényelt valamennyi dokumentum, begyűjtése az Ügyféltől, (3) a dokumentumok teljes körűségének, teljességének és eredetiségének vizsgálata, (4) amennyiben az Ügyfél megfelel a hitelezhetőség alapvető kritériumainak, akkor időpont egyeztetése az Ügyfél számára a pénzügyi szolgáltató tanácsadójával,

Sem a CHB, sem a Partner az Ügyféltől a pénzügyi szolgáltató nevében és/vagy helyett semmilyen jogcímen nem vehet át pénzt.

6.8. A Partner feladatai a minőségi értékesítés érdekében: (1) az üzletkötés tisztaságának, színvonalának ellenőrzése ill. az ellenőrzés megszervezése, (2) a hitel, illetve kölcsönkérelmek és nyomtatványok ellenőrzése (kitöltés, csatolt dokumentumok stb.), (3) az Ügyfelek maximális kiszolgálása, a kapcsolatok folyamatos ápolása, (4) szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás, (5) esetleges hibák észrevétele esetén a szükséges javítások alkalmazása, megtétele és annak megvalósításában való gyors, pontos és szabályszerű közreműködés, (6) a CHB és Partner, illetve az ügynöki tevékenység végzésében személyesen közreműködő munkavállalója, más közreműködője (teljesítési segéd) oktatásokon való részvételének ösztönzése és nyomon követése, a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos vizsgák sikeres letétele érdekében.

6.9. A CHB és Partner folyamatosan figyelemmel kíséri, és rendszeresen felülvizsgálja a potenciális ügyfélkör változását, és az újabb üzleti lehetőségekről értesíti a pénzügyi szolgáltatót.

6.10. A CHB és Partner az Ügyféltől bármilyen dokumentumot, nyomtatványt, adatot stb. kizárólag akkor vehet át, illetve rögzíthet, majd továbbíthat a pénzügyi szolgáltatónak, amennyiben az “Ügyfélnyilatkozat és tájékoztató” nyomtatványt az Ügyfél a Partner előtt aláírta. A pénzügyi szolgáltató az Ügyfél által aláírt “Ügyfélnyilatkozat és tájékoztató” nélkül dokumentumot, nyomtatványt stb. nem vesz át és az enélkül közvetített ügyletek után megbízási díjat nem fizet.

6.11. A CHB és a Partner a fent meghatározott tevékenység ellátása során nem jogosult a pénzügyi szolgáltató nevében történő kötelezettségvállalásra, és az ügyféllel kötendő szerződés aláírására. Ennek megfelelően a pénzügyi szolgáltató a kiközvetített ügyfelekkel kapcsolatban a saját mérlegelési jogkörében egyedül, kizárólag a vonatkozó belső szabályai alapján eljárva dönt a szerződések aláírásáról vagy elutasításáról.

6.12. CHB és a Partner mindenkor a pénzügyi szolgáltató utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles eljárni, továbbá ennek során köteles arra törekedni, hogy a pénzügyi szolgáltató ismertségét, jó üzleti hírnevét tovább mélyítse, illetve szélesítse.

7. A KAPCSOLATTARTÁS FORMJÁJA

7.1. A CHB és az Ügyfél a Partneren keresztül írásbeli-, személyes-, telefonos-, elektronikus / internetes úton tartják egymással a kapcsolatot. A kapcsolattartás nyelve – eltérő megállapodás hiányában – a magyar.

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, ÉRTESÍTÉSEK

8.1. A felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül köteles értesíteni a megbízás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az egymáshoz intézett, a megbízással összefüggő kérdésekre legkésőbb 10 munkanapon belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

8.2. A Partner az Ügyfél részére szóló dokumentumokat, értesítéseket arra a címre küldi, amelyet a Partner az ügyfél-átvilágítás során az Ügyviteli rendszerben rögzített. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik.

9. MEGBÍZÁSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

9.1. A CHB-t megilleti az azonnali hatályú felmondás joga, mely alapján a CHB és a Partner az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatást megszünteti, amennyiben:

 1. Ügyfél nem a valós adatokat közli a benyújtott hitelkérelemmel kapcsolatban,
 2. Ügyfél szerepel az ún. KHR rendszerben (Központi Hitelinformációs Rendszer), de erre az Ügynök figyelmét nem hívta fel,
 3. Ügyfél a megbízási jogviszony létesítését követően közvetlenül a pénzügyi intézménnyel is felveszi a kapcsolatot.
10. Adatvédelem és adatkezelés

10.1. Ügyfél az Ügyfél tájékoztatás megtörténtéről szóló nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az CHB és a Partner a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a hitelintézeti törvény vonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumokon, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes-, és hiteladatait nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza. Ezeket az adatokat a CHB és a Partner jogosult felhasználni piackutatás, piaci elemzések készítése, statisztikák összeállítása, szolgáltatásokról valamint marketing akciókról történő tájékoztatás nyújtása céljából.

Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat a CHB és a Partner kizárólag a fent megjelölt célokra használja fel. Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

10.2. Az adatkezelés során keletkező információkat a felek a legnagyobb körültekintéssel kezelik, és minden törvényes eszközzel megakadályozzák, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

10.3. Felek kijelentik, hogy a személyes adatnak is minősülő ügyféladatok kezelése, valamint ezen adatok továbbítása során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el.

10.4. Az Ügyfél az Ügyfél tájékoztatás megtörténtéről szóló nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy a CHB és a Partner időről időre marketing célból közvetlen levél vagy egyéb kommunikációs eszköz útján tájékoztassa őt a saját, illetve az érdekeltségébe tartozó egyéb jogalanyok szolgáltatásairól.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Amennyiben Ügyfélnek a szolgáltatásokkal kapcsolatosan problémája merül fel, úgy a CHB részére címzett (1088 Budapest, Rákóczi út 51.), illetve az info@cityhitelbroker.com email címre megküldött levélben terjesztheti elő kifogásait, amelyre a CHB ésszerű időn belül írásban válaszolni köteles.

11.2. A felek a közöttük esetlegesen felmerült jogvitában az Üzletszabályzat rendelkezéseinek szem előtt tartásával, a vita békés úton való rendezésére törekednek. Amennyiben ez az eljárás nem vezetne eredményre, úgy az illetékes bírósághoz jogosultak fordulni.

11.3. Jelen Üzletszabályzat 2010. augusztus 24. napján lép hatályba.